1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

Megalakult a Szülői Koordinációs Csoport

A Tanári Kollégium kezdeményezése nyomán az iskolaközösségen belüli gördülékenyebb és tisztább információáramlás előmozdítása érdekében megalakult egy Szülői Koordinációs Csoport.

A csoport tagjait az osztálytanítók/-kísérők ajánlása alapján hívtuk meg egyeztető beszélgetésre.

Minden osztály képviselteti magát a csoportban, ezáltal szeretnénk hatékony lehetőséget biztosítani a szülők számára az osztályközösségen belüli információcserére és a véleménynyilvánításra.

A 2010. január 14-ei egyeztető találkozón meghatároztuk a Szülői Koordinációs Csoport működési formáját és legfontosabb feladatait. Ezek a következők:

 • a csoport fő feladata az iskolaközösségen belüli információáramlás segítése,

 • a csoport tagjai kapcsolattartóként működnek a saját osztályközösségük és a tágabb értelemben vett iskolaközösség között,

 • a testület nem rendelkezik véleményezési vagy döntési jogkörrel; nem a Szülői Kollégium feladatait veszi át,

 • egységes eljárásrendeket fogad el a szülőket érintő aktuális iskolai feladatokhoz.

A csoport jelenlegi tagjai:

Tóth Orsolya, Lampert Tünde, Radvány Éva, Pethes Ildikó, Smid Anikó, Budai Terézia, Szável Éva, Martinez Judit, Lafferthon Judit, Für Judit, Székely István, Nagy Piroska, Für Ági, Rétsághy Kinga, Incze András, Keserű Kati, Csapó Krisztina.

Több szülő jelezte a segítségnyújtási és részvételi szándékát, de a január 14-ei találkozón nem tudtak jelen lenni. Ők a követezők:

Deák Eszter, Kadleczovits Éva, Csernyi Béla, Szőllősi Emese, Csiha Kati, Imre Gabriella, Ferenczy Attila, Bálintffy Eszter, Déry Emőke, Frischmann Gábor, Berényi Borbála.

Több időszerű, napirenden lévő iskolai kérdésben szükséges a szülői véleménynyilvánítás és jelenlét. Az egyeztető találkozón az alábbi ügyek lebonyolításához fogadtunk el egy-egy eljárásrendet:

 • a szülői képviselet az Iskolafenntartó Bizottságban,

 • a Házirend véleményezése,

 • a Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozása,

 • a szülői befizetéseket figyelemmel kísérő csoport működése.

1. Az Iskolafenntartó Bizottság (IFB) szülői képviselőinek megválasztása

Az iskola fenntartója, a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány "a tevékenységének jobb megszervezése érdekében, továbbá a gyorsabb információáramlás biztosítására Iskolafenntartó Bizottságot hozott létre. Az IFB egy elnökből és négy tagból áll, a tagok közül kettőt az iskola szülői köre jelöl, kettő a pedagógusok képviselője. Az IFB ülésein a kuratóriumot is képviseli egy személy, akinek szavazati joga van." (Kivonat a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány alapító okiratából.)

Az IFB jelenlegi tagjai:

Lendvay Miklós - elnök

Beöthy Hanna, Szántó Ildikó - tanári képviselők,

Holczerné Guttmann Angéla - a kuratórium képviselője,

Vojczek Judit - szülői képviselő (az ő mandátuma lejárt).

Az Iskolafenntartó Bizottság feladatait, jogköreit, döntési, javaslattevési és véleményezési jogait az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 9. pontja szabályozza. Ezek közül a legfontosabb:

"Az IFB az iskola fenntartásáért felelős jogi testület. Az IFB tagjainak megbízatása 3 évre szól.

Feladatai:

 • az iskola bevételeinek és kiadásainak összehangolása, egyeztetése,

 • az iskola vagyonának megőrzése és gyarapítása,

 • az iskolaképviselő megbízása, a vele kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása,

 • az iskolában folyó pedagógiai munka támogatása,

 • kapcsolattartás stratégiai önkormányzati és minisztériumi ügyekben.

Döntési jogai

 • az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról,

 • az iskola átszervezésének, a tevékenységi kör módosításának elfogadásáról,

 • az iskolaképviselő megbízásáról,

 • a bevételszervezési javaslatok mérlegeléséről,

 • a szükséges bevételek megszerzéséről,

 • az iskola éves költségvetése, illetve annak módosítása jóváhagyásáról,

 • az iskolai bérgazdálkodás elveinek jóváhagyásáról,

 • a szülők és az iskola között létrejövő megállapodás jóváhagyásáról,

 • a megállapodásnak bármely részről történő megsértése esetén a további lépések meghatározásáról,

 • a szülői hozzájárulás mértékének, a befizetések módjának jóváhagyásáról,

 • a szülői hozzájárulás mértékének esetleges csökkentéséről, a fizetési kötelezettség alóli időleges felmentésről,

 • iskolagyűlés összehívásáról,

 • nagyobb fenntartói, fejlesztési munkák tervezéséről.

Az IFB-nek ezeken kívül véleményezési joga van a fenntartói jogkörét érintő valamennyi kérdésben." (Kivonat a Pesthidegkúti Waldorf Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatából.)

A szülői közösség aktuális feladata, hogy saját köréből két alkalmas és rátermett képviselőt válasszon a fenntartói feladatok elvégzésére.

A Szülői Koordinációs Csoport az egyeztető találkozón a következőképpen határozta meg a választás menetét:

 • választó és választható a szülői közösség bármely tagja,

 • a szülői közösség minden tagja két nevet jelölhet meg a szavazólapon,

 • a legtöbb szavazatot gyűjtő jelölteket kérdezzük meg, hogy vállalják-e a megbízatást,

 • IFB-képviselő az a két szülő lesz, amelyik a legtöbb szavazatot kapja a szavazáson, és elvállalja ezt a feladatot,

 • a szavazólapokat 2010. február 26-ig kell visszajuttatni az osztálytanítóknak vagy az osztálykísérőknek,

 • a szavazatokat a Szülői Koordinációs Csoport tagjai összesítik.

A szavazólap az újság hátoldalán található, vagy kérhető az irodában is.

2. A Házirend véleményezése

A Tanári Kollégium által átdolgozott Házirendet különböző módon hozzáférhetővé tettük, tesszük a szülők számára: letölthető a honlapról (Házirend munkaanyag letöltése), elküldjük email-es körlevélként, és kinyomtatott változatban megtekinthető a Szülői Koordinációs Csoport tagjainál, illetve a könyvtárban és az irodában. A szülők a Házirenddel foglalkozó tanári csoport tagjai számára juttathatják vissza a véleményüket, akik beszélnek a beérkező véleményekről, és szükség esetén beépítik a javaslatokat a Házirendbe.

A tanári Házirend Csoport tagjai: Stenszky Csanád, Varga-Szemes László és Kulcsár Gábor. Amennyiben a szülői javaslatok között a tanárok számára kérdéses vélemény is szerepel, akkor erről a Házirend Csoport visszajelzést küld a Szülői Koordinációs Csoport tagjainak. A kérdéses pontok tisztázásával gyakorolják a szülők a jogszabályban meghatározott egyetértési jogukat. A fenntartó ezt követően fogadhatja el a Házirendet.

A szülői véleményeket kérjük írásban átadni a Házirend Csoport tagjainak, vagy e-mailben elküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

A véleményezési határidő: 2010. február 24.

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozása

A tanárokból álló SzMSz Csoport (Stenszky Csanád, Varga-Szemes László és Kulcsár Gábor) minden hónapban közzé teszi az újságban a megbeszélése időpontjait. Az érdeklődő szülők az adott időben, vagy egy külön megbeszélt időpontban szabadon bekapcsolódhatnak a csoport munkájába. Az átdolgozott SzMSz véleményezése a Házirend véleményezésével megegyező módon történik. A Szervezeti és Működési Szabályzatot is az Iskolafenntartó Bizottság fogadja el.

4. A szülői befizetéseket figyelemmel kísérő csoport működése

A Szülői Befizetési Csoport tagjai fölajánlották további segítségüket. Ők követik rendszeresen figyelemmel a szülői vállalásokat és azok teljesülését; fölhívják a szülők figyelmét az elmaradásukra, és kérik a vállalásuk mielőbbi befizetését.

A Szülői Befizetési Csoport jelenlegi tagjai: Smid Anikó, Für Judit, Takács Kinga és Pethes Ildikó.

A csoport tagjai behívhatnak maguk mellé új tagokat, akiknek az osztályközösségük jóváhagyását kell kérniük ahhoz, hogy beleláthassanak a személyes adatokba.

***

Az iskola további dinamikus fejlődése érdekében fontos, hogy a szülők felelősen gondolkodó szülői közösséget formáljanak a megnövekedett fenntartói szerepükből fakadó feladatok fölvállalásához.

Az egyre szorítóbb gazdasági környezet új szakmai és gazdasági lehetőségek fölkutatására is ösztönöz minket. Márciusban különszámot tervezünk megjelentetni a pillanatnyi helyzet értékeléséről és a lehetőségeinkről.

Kulcsár Gábor

(Megjelent az iskolai újság 2010 februári számában)

Keresés

naptár

További olvasnivaló